Akupunkturens plass i den offentlige helsetjenesten

Akupunktur har i dag ingen formell plass i det offentlige helsevesenet i Norge. Flere norske sykehus og smerteklinikker har likevel introdusert og akseptert bruk av akupunktur innenfor sine vegger.

Holdninger
Flere studier viser en positiv holdningsendring blant norske leger for integrering av akupunktur i det offentlige helsevesenet. I en norsk spørreundersøkelse i 1998 var fire av fem leger positive til integrering av akupunktur. Det er i første rekke fødeavdelinger og smerteklinikker som benytter seg av akupunktur, men det er også blant annet rapportert nytte av akupunkturbehandling ved rehabilitering etter hjerneslag, kvalme, migrene og tensjonshodepine.

Bruken av akupunktur ved norske sykehus i dag
En spørreundersøkelse om bruk av alternativ behandling ved norske sykehus ble i 2001 sendt ut til sjefslegene ved alle norske sykehus. Sjefsleger ved 105 av 112 sykehus svarte. Resultatet viste at alternativ behandling ble tilbudt ved 28 av 105 sykehus, 19 av disse tilbød akupunktur.
Undersøkelsen viser at det ved de fleste sykehusene ble brukt akupunktur ved behandling av kroniske smertepasienter, gravide/fødende/barselkvinner og slagpasienter.
Den samme undersøkelsen skal etter planen følges opp i 2006, da vil man kunne se om akupunkturtilbudet ved norske sykehus øker.

Akupunktur ved smerte
Tverrfaglig samarbeid har i lengre tid vist gode resultater ved flere sykehus og institutter i Norge. Det er utført flere forskningsstudier hvor akupunktur har vist positive resultater ved smertetilstander, og har derfor også fått bred aksept innenfor den offentlige helsetjenesten.
Smerteklinikker ved flere av de norske sykehus og institutter tilbyr i dag akupunktur som en av behandlingsmetodene. De fleste sykehusene tilbyr poliklinisk behandling, men noen henviser også pasientene til akupunktører utenfor sykehuset etter vurdering og utredning.

Akupunktur ved fødsel
Akupunktur brukes ved de fleste fødeavdelinger i landet i dag. Stadig flere jordmødre tar en tilleggsutdanning i akupunktur ettersom etterspørselen etter denne metoden stadig øker.

Det foreligger mange forskningsstudier på bruk av akupunktur ved fødsel. En norsk undersøkelse fra 2003 viser at akupunktur reduserer fødselssmerter og er et alternativ til farmakologisk smertebehandling. En annen studie gjennomført i 2005 viser at det fra 1996 har vært en vesentlig stigning i bruken av akupunktur som smertelindring ved fødsel. Dette mener forfatterne av studien er en trend de tror fortsetter, blant annet på grunn av etterspørselen og jordmødrenes entusiasme.

Akupunkturens inntog i den offentlige helsetjenesten
En tendens i de offentlige helseinstitusjonene i Norge gjennom de senere årene viser at akupunktur er aktivt tatt i bruk som behandlingsmetode. Flere helseinstitusjoner tar i bruk akupunktur, og flere institusjoner vurderer å tilsette personell med kompetanse innen akupunktur. Dette gjelder særlig på  smerteklinikker og ved fødeavdelinger.
I rundskriv av 30. oktober 1995 til landets sykehus, fylkeslegene, Norsk Sykepleierforbund og Den norske legeforening slo Statens helsetilsyn fast;  at alle landets sykehus skulle stille seg åpne for at pasienter, etter eget ønske, skulle kunne benytte alternative behandlere under sykehusopphold.
I dag er det ansatt helsepersonell med akupunkturutdanning ved flere av landets sykehus og smerteklinikker. Samtidig tillater offentlig institusjoner i større grad enn tidligere at pasienter mottar sine private akupunktører mens de oppholder seg i en helseinstitusjon.

Referanser
Norges offentlige utredning. Alternativ medisin. NOU 1998:21
Aanjesen T, Senstad A.C, Lystad N, Kværner KJ. Akupunktur – et supplement i allmennpraksis, Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 921-3
Sundar T. Positiv holdningsendring blant leger, Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 672
Sundar T, Akupunktur som fødselsanalgesi, Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 595
Salomonsen LJ, Grimsgaard S, Fønnebø V. Bruk av alternativmedisinsk behandling ved norske sykehus, Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 631-3
Sundar T. Norske sykehus åpner for alternativ behandling, Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 670
Barratt-Due A, Hagen I, Dahl V. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2504-6