Offentlig godkjenning

I oktober 2009 søkte Akupunkturforeningen om autorisasjon av akupunktører som en ny gruppe helsepersonell. Autorisasjon er viktig for å kvalitetssikre akupunkturfaget ved at det stilles krav til utdanning. Per i dag stilles det ikke offentlige krav til å kalle seg akupunktør - hvem som helst kan anskaffe seg nåler og åpne en akupunkturpraksis. Dette mener vi er uholdbart. Her er noen av årsakene til at vi mener autorisasjon er viktig:

11 grunner til at Akupunkturforeningen mener autorisasjon av akupunktører er viktig

1. Pasientsikkerhet
Akupunktur er en svært trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygge og solide standarder. Sammenlignet med vestlig medisin er akupunktur mindre risikofylt, men skadene som kan forekomme er potensielt fatale. De alvorligste bivirkningene er punktering av indre organer. Det kan også være en viss fare for infeksjoner og overføring av smittsomme sykdommer hvis hygiene og sterilisering av nåler ikke følger sikre prosedyrer. Den største fare for pasienten skyldes derfor behandlere som ikke er godt nok utdannet i hhv. vestlig medisin og tradisjonell kinesisk medisin. I en australsk undersøkelse er det signifikante forskjeller på antall bivirkninger for akupunktører med lang og kort utdanning. Denne studien konkluderer med: ”The length of TCM education may be an important modifier of adverse events” Også Verdens helseorganisasjon og andre studier støtter dette funnet. Derfor bør det stilles krav til utdanning både i klassisk akupunktur og vestlig medisin for akupunktører. 

Og som daværende Sosial- og helsedepartementet uttrykte det i forarbeidene til Lov om helsepersonell m.v. ”Hvis hensynet til pasientenes sikkerhet gjør det nødvendig at helsemyndighetene kan frata et helsepersonell retten til å utøve et yrke eller andre rettigheter, vil det være viktig at vedkommende yrkesgruppe gis autorisasjon”.

2.    Pasientene velger akupunktur
Akupunktur som behandlingsform har etter 1970-tallet fått fotfeste i hele den vestlige verden – ikke minst i Norge. En årsak til dette kan være at mange pasienter ønsker å minimalisere bruken av medikamenter. Pasientene opplever færre bivirkninger av akupunktur enn av medikamenter. I tillegg rapporterer flertallet av pasienter som har fått akupunktur, bedring etter behandling. 80% av den norske befolkningen ønsker at akupunktur skal autoriseres og mange opplever at det er vanskelig å finne fra til de seriøse akupunktørene.

3. Akupunktur har tilstrekkelig dokumentert effekt

Klinisk erfaring gjennom flere tusen år har vist at akupunktur har effekt på forskjellige lidelser, og de siste årene har forskning etter vestlig standard bekreftet dette på flere områder. I Norge har det siden begynnelsen av 1990-tallet vært forsket på akupunktur og flere av forskningsartiklene er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. De siste to årene har vi også fått to doktorgrader i akupunktur i Norge, tre andre er underveis.

 Virkningsmekanismene kan også langt på vei forklares vitenskapelig.  
Akupunktur virker blant annet på ulike former for smerte og kvalme (svangerskapskvalme og – cellegiftindusert kvalme). Søvnproblemer, stressplager og lettere former for depresjon. Ulike plager i muskler og ledd (rygg, nakke, tennisalbue, knesmerter mm). Ulike kvinnelidelser; så som pms-plager, uregelmessig menstruasjon, urinveislidelser, hetetokter og infertilitet (de to sistnevnte gjelder også menn). Akupunktur kan også bidra til å stabilisere blodtrykk og bedre mage- og tarmfunksjonen.

4. Kvalitetssikring gjennom utdanning
Pasienter må garanteres faglig kompetent og sikker akupunkturbehandling. For fagets renommé og utvikling er det også viktig at faget utøves kvalitetsmessig forsvarlig. Derfor bør det stilles minimumskrav for utdanning innen akupunktur og vestlig medisin. Akupunkturforeningen går inn for 4 års utdanning. Selvstudier eller noen få timers helgekurs i akupunktur er uforsvarlig.

5. Akupunktur internasjonalt
Verdens helseorganisasjon (WHO) har siden 1977 hatt et program for tradisjonell (alternativ) medisin (Traditional Medicine Programme). 
På bakgrunn av Traditional Medicine Programme vedtok Verdens helseorganisasjon (World Health Assembly –WHA) 16. mai 1991 en resolusjon om tradisjonell medisin og moderne helsestell (WHA44.34) hvor medlemslandene oppfordres til å intensivere aktiviteter som leder til samarbeid mellom dem som gir henholdsvis tradisjonell behandling og moderne helsestell, spesielt med hensyn til bruk av vitenskapelig beviste, sikre og effektive tradisjonelle midler som kan redusere utgiftene til legemidler, og til å innføre tiltak for å regulere og kontrollere akupunkturmetoder. 

WHO anser det nødvendig med regulering av akupunktur i vestlige land, fordi akupunktur er potensielt farlig for pasientene og fordi WHO mener at strengere krav til utdanning og utøvelse av akupunktur kan motvirke den uønskede kommersialiseringen av faget.

Det er en internasjonal trend som nå peker mot offentlig regulering av akupunktur – dvs en offentlig godkjenningsordning av akupunktur – der det blir stilt krav til kunnskaper både i vestlig medisin og tradisjonell kinesisk medisin. De stater som har valgt å godkjenne akupunktur stiller relativt strenge krav. Nivået ligger et sted mellom bachelor-grad og master-grad. De landene det her er snakk om er først og fremst Australia, Canada og USA.

6. Akupunktørene er en selvstendig og profesjonell yrkesgruppe Akupunktører arbeider faglig selvstendig og i hovedsak i privat praksis. Pasientene oppsøker enten akupunktøren på eget initiativ eller blir henvist fra annet helsepersonell. I følge Innstillingen fra legeforeningens alternativ medisin utvalg har over 30% av norske leger allerede etablert en praksis hvor de henviser videre til akupunkturbehandling – og hele 80% av legene vil gjøre det hvis pasienten hadde en indikasjon som var egnet for akupunktur. Et økende antall akupunktører arbeider innen den offentlige eller halvoffentlige sektor enten på  smerteklinikker og fødeavdelinger, eller på fysikalske institutter og legekontorer.

7. Autorisasjon gir sanksjonsmuligheter
Autorisasjon vil gi helsemyndighetene langt større sanksjonsmuligheter overfor behandlere som er faglig eller personlig uskikket til å gi pasientbehandling. Erfaringene har vist at påtalemyndigheten har kvidd seg for å påtale etter dagens lovverk. Dette har medført at Statens helsetilsyn ikke har politianmeldt klagesaker vedrørende akupunktur. Dette betyr at det skal svært alvorlig feilpraksis til før myndighetene har reagert. Dette kan ha svekket den beskyttelsen pasientene bør ha krav på.

8. Pasientrettigheter
I Lov om pasientrettigheter er det særlig to forhold som kan være aktuelle å omtale i forbindelse med akupunkturbehandling. Den ene er §3-1 som omhandler pasienters rett til medvirkning. Der slås det fast at pasienter har rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Akupunktur kan være en slik aktuell og forsvarlig metode, og pasienten kan ønske å få slik behandling, men tilbudet er bare tilgjengelig i de færreste offentlige helseinstitusjoner. 

En annen pasientrettighet er retten til å klage på behandling (§7). Selv om pasienter også i dag har rett til å klage på akupunkturbehandling gjennom akupunktørens yrkesorganisasjon (hvis vedkommende er tilsluttet en slik), eller ved å melde forhold til politiet, vil en autorisasjon gjøre det like enkelt for pasientene å klage på akupunkturbehandling som på annen medisinsk behandling. Sannsynligheten for at en klage blir fulgt opp av offentlige myndigheter vil da være mye større.

9. Likestilling med andre helsefag
I dag er ikke akupunktur likestilt med andre helsefag. Det er vanskelig for pasientene å forstå at akupunkturbehandling, som både erfaringen og forskningen viser har effekt, ikke skal være tilgjengelig i det offentlige helsevesenet. Det burde eksempelvis være en selvfølge at akupunktur tas i bruk i forbindelse med behandling av cellegiftindusert kvalme og andre tilstander der akupunktur har vitenskapelig dokumentert effekt.

10. Kan akupunktur gi en samfunnsøkonomisk gevinst?
Flere studier deriblant den norske studien utført av medlem He Dong viser at akupunktur har effekt – også langtidseffekt – på kronisk nakke- og skulderplager. Også andre studier viser at akupunktur er kostnadseffektiv behandling. Dette er lidelser som koster samfunnet, arbeidstakere og arbeidsgivere mye i form av langtidssykefravær. Akupunktur kan bidra til at disse arbeidstakerne kan komme seg raskere tilbake til arbeid og bidrar til at de ikke får tilbakefall.

11. Med tittelbeskyttelse kan ikke lenger en useriøs behandler kalle seg akupunktør
Ikke sjeldent får Akupunkturforeningen henvendelse fra pasienter og behandlere angående uforsvarlig og uetisk praksis blant såkalte akupunktører.

 • Hva er autorisasjon

  1. Tittelbeskyttelse
  Autorisasjon som helsepersonell gir rett til å benytte vedkommende yrkestittel. Personer som ikke har autorisasjon har ikke rett til å benytte yrkestittelen. Person som ikke har autorisasjon har heller ikke rett til å benytte en tittel som er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon. Autorisasjon innebærer derfor at en autorisasjon vil skape forutsigbarhet og sikkerhet for at bruk av bestemte titler innebærer visse kvalifikasjoner. Dette hensynet gjelder både overfor pasienter så vel som overfor annet helsepersonell som arbeider med vedkommende yrkesgruppe.

  2. Formål med autorisasjon

  Hovedformålene med autorisasjonsordningen er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på behandlingen.

  Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte. Alt helsepersonell har et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller ikke er kompetent til. I slike tilfelle skal man henvise til en som har den nødvendige kompetansen.

  Krav om autorisasjon skal sikre et minimum av kvalifikasjoner for grupper av helsepersonell, for dermed å minimalisere risiko for skade og feil ved deres yrkesutøvelse. Autorisasjon sikrer altså et visst kunnskapsnivå.

  Autorisasjon er også en viss kontroll med at yrkesutøverne har personlige kvalifikasjoner som gjør at vedkommende har helsemyndighetenes og samfunnets tillit.

  3. Tilbakekalle autorisasjon
  Autorisasjon vil også gi helsemyndighetene langt større sanksjonsmuligheter overfor behandlere som er faglig eller personlig uskikket til å gi pasientbehandling.

  Statens helsetilsyn kan tilbakekalle autorisasjonen når man finner at det foreligger grunner for tilbakekall.

  4. Autorisasjon av akupunktører

  En autorisasjon vil for akupunktører innebære at kun de som har tilfredsstillende utdanning (p.t. er Akupunkturforeningen`s minimumskrav 240 studiepoeng, hvorav minimum 90 i vestlig medisin) kan få kalle seg akupunktør. En autorisasjon vil ikke innebære at andre enn akupunktører kan utføre akupunktur. Altså ikke beskyttelse av metode, bare av tittel.

  (Kilder: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (www.safh.no og Helsepersonelloven med kommentarer – Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad, Fagbokforlaget 2001)